Wedstrijdreglement HEB JIJ HEM

 1. Algemeen

  1. Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan de wedstrijden die lopen op www.pnws.be en de organisator van deze wedstrijden (Mediageuzen nv,  met zetel te 2000 Antwerpen, Vleminckstraat 10). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.
  2. Elke wedstrijd heeft steeds een duidelijk gecommuniceerde einddatum maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de wedstrijdleiding van Mediageuzen nv. De wedstrijd loopt tot 9 november 2020 12u00 s’ middags.
  3. Er wordt geen communicatie over de wedstrijden gevoerd, noch schriftelijk, noch telefonisch, noch via e-mail.
  4. De wedstrijden worden gratis aangeboden en doen geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van Mediageuzen nv. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege Mediageuzen nv tegenover de deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. Mediageuzen nv aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie.
  5. Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door Mediageuzen nv. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep.
  6. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.
  7. Bij deelname gaat de deelnemer akkoord dat zijn/haar e-mailadres wordt opgenomen in ons mailbestand. 
 2. Deelname en registratie

  1. Door deel te nemen, aanvaardt men onderhavig reglement, evenals de beslissingen van de wedstrijdleiding. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.
  2. Deelname vereist voorafgaandelijke registratie of aanmelding op de website www.pnws.be
  3. Iedereen die in het bezit is van een geldig e-mailadres en die in België of Nederland gedomicilieerd is, toegang heeft tot het internet en zich kenbaar maakt met geldige naam, e-mailadres en postadres kan meespelen.
  4. De deelnemer dient zijn gegevens te versturen via het daartoe voorziene wedstrijdformulier op de wedstrijdpagina’s van de site PNWS.be.
   Bij deelname worden aan de deelnemer de volgende gegevens gevraagd: voornaam, naam, e-mailadres, postcode, telefoonnummer en foto met het magazine dat gezocht wordt. Indien deze gegevens niet correct worden opgegeven, zal de deelname ongeldig zijn en komt de deelname niet in aanmerking voor een prijs.
  5. Iedere speler speelt individueel en kan éénmaal deelnemen. Er zal echter per wedstrijd maximaal 1 winnaar worden toegekend.
  6. Komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs: spelers die niet in België of Nederland gedomicilieerd zijn, alsook de personeelsleden van Mediageuzen nv of van andere bedrijven of organisaties die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de wedstrijden, evenals hun familieleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.
  7. Op de foto van het magazine dat gezocht wordt moet zowel de deelnemer als het magazine in kwestie duidelijk zichtbaar zijn. Indien de deelnemer niet op de foto staat of er enige twijfel bestaat over de authenticiteit is de deelname ongeldig. 
  8. Het magazine dat gezocht wordt moet onbeschadigd en in goede staat verkeren. Het moet ook een origineel exemplaar betreffen.
  9. De leeftijd van de deelnemer moet minimum 18 jaar zijn.
 3. Wedstrijdverloop

  De wedstrijd bestaat erin alle contactgegevens in te vullen, samen met een geldige foto van de deelnemer met het magazine dat gezocht wordt. 

  De winnaar wordt gekozen op 10/11/2020, deze wordt bepaald op basis van de persoon die het wedstrijdformulier volledig correct invult en van wie het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij het daadwerkelijk aantal deelnemers zit.

 4. Prijs

  1. Aan deze wedstrijd is één prijs van € 500,00 cash verbonden. De prijs gaat naar de deelnemer die op een geldige wijze het wedstrijdformulier volledig en volgens de wedstrijdregels heeft ingevuld. De gewonnen prijs kan niet omgeruild worden.
  2. Elke winnaar wordt persoonlijk via email of telefonisch op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs en wordt uitgenodigd ten laatste 1 maand na bekendmaking om de prijs te ontvangen.
  3. De foto van de winnaar wordt eigendom van de organisatie Mediageuzen nv en wordt gebruikt in een éénmalige publicatie. 
 5. Privacy

  1. Mediageuzen nv verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG of GDPR). Meer details lees je in het privacybeleid van PNWS.
  2. Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More