Vluchtelingenwerk Vlaanderen krijgt ruim 70.000 euro van Beke

Gezinnen die in een kwetsbare positie leven, dreigen volgens de Vlaamse regering door COVID-19 zwaarder getroffen te worden. Verschillende problemen die samenhangen met hun situatie zoals armoede, eenzaamheid, isolement, een klein sociaal netwerk, beperkte financiële buffers, zwakke positie op de arbeidsmarkt, taalachterstand, onderwijsachterstand en energiearmoede worden volgens de Vlaamse overheid immers versterkt door terechte overheidsmaatregelen of door de toepassing hiervan door de samenleving.

Een van de maatregelen uit het actieplan “mentaal welzijn” of “Zorgen voor morgen” wil het aanbod aan psychosociale bijstand op de 1ste lijn versterken. Eén van de belangrijkste aandachtspunten die door minister Beke (CD&V) opgerichte Taskforce Kwetsbare Gezinnen naar voren werd geschoven, was het vergrote risico op isolement en het wegvallen van het al meer beperkte sociale netwerk van deze mensen. Hierdoor verdwenen sociale contacten, was er een negatieve impact op het mentaal welzijn of werden hulp- en dienstverlening onderbroken en steeg ook de nood aan noodhulp.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke wil in dit kader projecten ondersteunen die mensen in armoede proactief en outreachend opzoeken, terug contact uitbouwen en onderhouden, hun netwerken terug te versterken, te connecteren met de samenleving en ervoor te zorgen dat ze – wanneer nodig – psychosociale bijstand krijgen.

Er zijn 129 organisaties die een aanvraag hebben ingediend. Hiervan werden er 75 projecten geselecteerd. Steunpunt Asiel en Migratie kreeg net geen 50.000 euro van Beke. Vluchtelingenwerk Vlaanderen kreeg ruim 70.000 euro. De volledige lijst is hier te vinden.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More