Vlaamse ‘informatie- en screeningsdienst’ moet toezicht houden op moskeeën

De Vlaamse overheid wil meer toezicht op de lokale geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. Het gaat dan meer bepaald over de islamitische geloofsgemeenschappen waar de laatste tijd boodschappen verkondigd werden – bijvoorbeeld over de seksuele geaardheid van personen – die niet stroken met de waarden en normen van de vrije Westerse samenleving.

Na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog, van de Vereniging van de Vlaamse Provincies, en van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten heeft de Vlaamse Regering gisteren opnieuw haar principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van decreet dat de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen regelt en dat het decreet over de organisatie en werking van erkende erediensten wijzigt.

Het voert een nieuw decretaal kader in voor lokale geloofsgemeenschappen op vlak van de erkenning, het toezicht en de sanctionering. De bestaande erkenningsregels worden maximaal aangepast in lijn met de aanbevelingen van de studie-Torfs. Er worden nieuwe regels uitgewerkt zodat de Vlaamse Regering over alle relevante informatie beschikt omtrent bestuurlijke, veiligheids- en samenlevingsaspecten om gemotiveerde beslissingen te kunnen nemen zowel voor als na de erkenning.

Voor een permanent en adequaat toezicht op de naleving van de erkenningsregels en de verplichtingen in he eredienstendecreet wordt een Vlaamse instantie (de Vlaamse Informatie- en screeningsdienst op de lokale geloofsgemeenschappen) opgericht die over de nodige bevoegdheden beschikt. Daarnaast wordt ook voorzien in een gelaagd en gedifferentieerd sanctiekader om de effectiviteit van de handhaving te versterken.

Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van Raad van State.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More