Politici doen steeds beter hun best volgens Rekenhof (maar controle is beperkt)

Over enkele dagen publiceert het Rekenhof de lijst met mandaten, ambten en beroepen uit 2019 van de openbare mandatarissen, en de lijsten van de personen die hun mandaten of vermogen over 2019 niet hebben aangegeven in 2020.

Dit is de tweede publicatie sinds de vernieuwing van de wetgeving over de mandatenlijsten. Ten opzichte van vorig jaar hebben volgens het Rekenhof meer mandatarissen hun aangifteplicht vervuld en zijn de kwaliteit en de volledigheid van de aangiften toegenomen.

Heel wat openbare mandatarissen (parlementsleden, regeringsleden, provinciegouverneurs, burgemeesters en schepenen), leidinggevende ambtenaren of bestuurders van semipublieke rechtspersonen, moeten jaarlijks bij het Rekenhof al hun mandaten, ambten en beroepen en de bijhorende vergoedingen, indienen, en onder gesloten omslag ook een beschrijving van hun vermogen.

De wet (en in sommige gevallen door de regeringen aangeduide ambtenaren) bepaalt welke instellingen en mandatarissen onder de verplichting vallen. De betrokken instellingen (in de persoon van een door de wet aangeduide informatieverstrekker) delen de gegevens van de aangifteplichtigen aan het Rekenhof mee, dat vervolgens controleert of die allemaal hun mandatenlijst en vermogensaangifte indienen.

Het Rekenhof heeft in 2020 veel aandacht gewijd aan de kwaliteit en de volledigheid van de ingediende mandatenlijsten. De webtoepassing Regimand biedt de mandatarissen nu een ontwerp van mandatenlijst aan op basis van hun vorige aangifte. Het Rekenhof voerde ook meer gerichte controles uit. Desondanks kan het Rekenhof de volledigheid en de correctheid van de aangiften niet garanderen, omdat het onmogelijk op de hoogte kan zijn van alle mandaten, functies en beroepen

De cijfers 2021 (mandaten 2019) zijn beter dan in 2020 (mandaten 2018). Dat komt mee doordat het Rekenhof via diverse informatiekanalen (telefonische helpdesk, mailbox, briefwisseling) de mandatarissen is blijven aanmanen hun aangifteplicht te voldoen. Het Rekenhof kan administratieve boetes van 100 tot 1.000 euro opleggen. Eerder dan elke overtreding te sanctioneren, heeft het echter ook dit jaar voorrang gegeven aan het begeleiden van mandatarissen bij hun aangiften, om zo veel mogelijk ingediende mandatenlijsten te publiceren, met het oog op de transparantie ten behoeve van de burger.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More