Overleg tussen kabinetschef Somers en VVSG over subsidiestrategie na Sihamegate

De heisa rond de subsidies aan El Kaouakibi werd onlangs besproken op een vergadering. Aanwezig waren onder anderen de kabinetschef van minister Somers en een vertegenwoordiger van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Tijdens die digitale vergadering stelde de kabinetschef van minister Somers dat de minister recent in het Vlaams Parlement om uitleg werd gevraagd m.b.t.de controle op lokale subsidies, gelinkt aan de actualiteit.

De komende maanden zal dit thema volgens de kabinetschef actueel blijven. “Het debat neigt door te slaan naar extremen: ofwel geen subsidies meer toekennen ofwel subsidies toekennen maar met een overdreven controle.”

De minister zal volgens hem op korte termijn een initiatief nemen om hierover in gesprek te gaan met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en Audit Vlaanderen. De kabinetschef: “De hamvraag moet zijn: hoe kunnen we besturen versterken om adequaat om te kunnen gaan met subsidies als middel om beleid te voeren.”

Een vertegenwoordiger van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vindt het gevaarlijk om conclusies te trekken uit één case (die rond El Kaouakibi). Hij pleit ook voor slimme controles op subsidies.

Die persoon stelt ook dat in de media wordt gedaan alsof het toekennen van subsidies een individuele verantwoordelijkheid is van één schepen. Een schepen heeft geen individuele verantwoordelijkheid op de beslissing, en op de controle. Het is het college dat beslist en de administratie die controleert.

Hij verwijst trouwens naar de wet van 14 november 1983 nl. de wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. Deze wet is duidelijk en stelt dat men moet nagaan of subsidies worden aangewend voor het beoogde doel. Tot slot vraagt hij zich af of er geen alternatieven zijn voor subsidies, bv. ter beschikkingstelling van materiaal of gebouwen.

De kabinetschef besluit dat er al voldoende auditbevindingen zijn gedaan in eerdere auditrapporten om in gesprek te kunnen gaan met de minister om te zien hoe ze dit best kunnen aanpakken.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More