Overheid past kunstgreep toe bij vereffening Kringloopfonds

Het Kringloopfonds werd in 2003 in opdracht van de federale overheid opgericht door de Federale Investeringsmaatschappij, de Federale Participatiemaatschappij en het Participatiefonds.

Op voorstel van Johan Vande Lanotte, Minister van Sociale Economie, van Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling, van Didier Reynders, Minister van Financiën en van Rik Daems, Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, heeft de Ministerraad dan een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot oprichting van dat fonds.

Het is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) en met sociaal oogmerk, die tot doel heeft de ontwikkeling van de sociale en duurzame economie te ondersteunen. Dit doet ze via het nemen van participaties in het kapitaal en/of het verstrekken van leningen aan ondernemingen binnen de sector van de sociale en duurzame economie.

De vennoten van het Kringloopfonds zijn de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) en het Participatiefonds.

Sinds 1 januari 2009 is de opdracht van het Kringloopfonds beperkt tot het louter beheren van de bestaande investeringsportefeuille. Deze inkrimping van activiteiten komt er in navolging van de beslissing van de federale overheid om de bevoegdheden inzake de sociale economie over te dragen aan de regionale entiteiten en van de daaruit voortvloeiende publicatie van de programmawet van 8 juni 2008 die stelt dat vanaf 1 januari 2009 “de activiteit van het Kringloopfonds zich (zal) beperken
tot het beheer van de kredieten en de deelnemingen die voor die datum verleend zijn of waartoe voor die datum besloten is”

Bij het opstellen van de jaarrekeningen 2008 werd een verlies geboekt na een afboeking van een pakket aan gestructureerde beleggingsproducten waarvan de realisatiewaarde was aangetast in de nasleep van de financiële crisis. Door dit verlies werd het eigen vermogen in belangrijke mate negatief met als gevolg dat er, rekening houdend met de wil van de wetgever van 8 juni 2008, best kon worden overgegaan tot het in vereffening stellen van de vennootschap.

Sinds 1 juli 2014 is het Participatiefonds in vereffening. De sluiting is voorzien voor 30 juni 2022. Aangezien het moment van opheffing van het Participatiefonds de sluiting van de vereffening van het Kringloopfonds met meerdere jaren voorafgaat, ontstaat de noodzaak om het verdere beheer van het Kringloopfonds over te dragen aan een nieuwe federale entiteit.

De federale overheid wil nu het volledige vermogen van het Kringloopfonds, dit wil zeggen alle activa en passiva en alle rechten en plichten, overdragen aan de Belgische staat.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More