Grootouders voor het klimaat, maar tegen Ineos

Ineos diende op 16 juli 2019 bij de deputatie van de provincieraad van Antwerpen een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het bouwrijp maken van een terrein ter voorbereiding van de bouw en exploitatie van een chemisch bedrijf op de percelen gelegen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 460-490.

De huidige aanvraag vormt de eerste fase van het zogenaamde ‘Project One’ in de zeehaven van Antwerpen waarbij de Ineos enerzijds de bouw en exploitatie van een PDH-eenheid RvVb – 3 (propaandehydrogenatie) en ethaantank beoogt en anderzijds de bouw en exploitatie van een ECR (ethaankraker), telkens met ondersteunende infrastructuur.

De internationale vereniging ClientEarth met vestiging in Brussel is tegen het project. Een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVV) geeft nu ook een idee van alle tegenstanders van Ineos en dus medestanders van deze groene vereniging.

Naast ClientEarth is er de Antwerpse vzw STRAATEGO. Ook de vzw GREENPEACE BELGIUM verzet zich tegen de plannen van Ineos.

Daarnaast de vzw KLIMAATZAAK, de vzw FAIRFIN, de vzw GROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT, de vzw CLIMAXI, de vereniging met volle rechtsbevoegdheid naar Nederlands recht ZERO WASTE EUROPE, de stichting naar Nederlands recht RECYLING NETWERK VAN ECO-ECO, EUROPEAN COALITION OF ENVIRONMENTAL AND CONSUMER ORGANISATIONS, STICHTING VOOR
MILIEUVERANTWOORDE PRODUKTEN EN VERPAKKINGEN, de vereniging met volle rechtsbevoegdheid naar Nederlands recht NATUURBESCHERMINGSVERENIGING DE STELTKLUUT, de stichting naar Zwitsers (!) recht FONDATION GALLIFREY, de vzw BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN, de vzw WORLD WIDE FUND FOR NATURE – BELGIUM en de vzw BOS+ VLAANDEREN.

Interessant is dat Ineos bij de Raad stelt dat een aantal verzoekende partijen (dat zijn de bovenstaande verenigingen) geen belang hebben, waarbij Ineos in essentie stelt dat het maatschappelijk doel van deze verzoekende partijen geen verband houdt met het voorwerp van de bestreden beslissing.

De juridische strijd bij de RVV is overigens maar een van de plaatsen waar de juridische veldslag tussen Ineos en de groene vzw’s gevoerd wordt. De strijd wordt onder andere ook bij de Raad van State gevoerd.
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More