Groen licht voor vergaderingen over radicalisme, extremisme en terrorisme

Sinds de opkomst van de problematiek van gewelddadige radicalisering en de gevolgen daarvan, zijn er al heel wat initiatieven genomen om dit tegen te gaan, door onder meer in te zetten op informatiedeling, samenwerking en coördinatie.

Zo is er de Lokale Integrale Veiligheidscel rond radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC R), een lokaal overlegplatform dat de relevante lokale partners in een gemeente bij elkaar brengt.

Sinds augustus 2015 kunnen burgemeesters een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) oprichten. Deze LIVC vormt een multidisciplinair platform om waar de diensten van het lokaal bestuur, lokale sociaalpreventieve organisaties en politiediensten samenzitten over de concrete casusgerichte aanpak van geradicaliseerde individuen. De oprichting van de LIVC structuur en de uitwisseling van informatie vinden we terug in het federaal actieplan radicalisme (Plan R).

De LIVC R dient te worden georganiseerd onder regie van de burgemeester. In 2019 waren er 388 Belgische gemeenten met een LIVC R.

Voor een goede werking is het nodig dat er vertrouwelijke informatie kan gedeeld worden. De leden van de Vlaamse diensten en voorzieningen die kunnen deelnemen aan een LIVC R vervullen vaak een vertrouwensfunctie en zijn gebonden door het beroepsgeheim.

Er is volgens de Vlaamse regering dus een overkoepelende regeling nodig voor wie kan deelnemen aan een overleg binnen een LIVC R en volgens welke modaliteiten.

Om een decretale basis te voorzien voor de Vlaamse diensten en voorzieningen hiervoor, hecht de Vlaamse Regering, na advies van de VLOR, van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van de SARC, en van de Vlaamse Jeugdraad, opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat Vlaamse deelnemers machtigt tot deelname aan de lokale integrale veiligheidscellen over radicalisme, extremisme en terrorisme. Over dit voorontwerp van decreet wordt wel het advies ingewonnen van de Raad van State.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More