Federale parlementsleden mogen dit jaar 64.916,23 euro bijverdienen

In het Staatsblad vandaag is een officieel bericht van de Kamer van Volksvertegenwoordigers verschenen. Het bericht is voor de federale parlementsleden die willen bijklussen.

Met toepassing van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten, de bijzondere wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met andere ambten, de wet van 25 mei 1999 houdende wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ter beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten, hebben de bevoegde organen van de wetgevende assemblees het bedrag dat de leden van die assemblees mogen ontvangen voor naast hun parlementair mandaat uitgeoefende openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard, voor 2021 vastgesteld op ten hoogste 64.916,23 euro (index 1,7410).

Met toepassing van dezelfde wetten hebben die organen eveneens het in die wetten vermelde maandelijks bruto belastbaar bedrag van 20.000 frank, dat als ondergrens fungeert om een mandaat dat in een openbare of een particuliere instelling wordt uitgeoefend als vertegenwoordiger van het Rijk, van een gemeenschap, van een gewest, van een provincie of van een gemeente, als een bezoldigd uitvoerend mandaat te kwalificeren, geïndexeerd. Het wordt voor 2021 vastgesteld op 736,26 euro (index 109,64).

In gewone mensentaal betekent dit dus dat de federale parlementsleden dit jaar mogen bijklussen tot een bedrag van 64.916,23 euro. Een kamerlid verdient bijna 100.000 euro per jaar voor de uitoefening van zijn functie.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More