België moet bevolking tegen luchtverontreiniging beschermen volgens EU

De Europese Commissie tikt ons land op de vingers en stelt België op hetzelfde niveau als Polen en Tsjechië. De Commissie roept België, Polen en Tsjechië meer bepaald op om te voldoen aan de eisen van Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa.

Wanneer de in de richtlijn vastgestelde grenswaarden worden overschreden, moeten de lidstaten plannen met betrekking tot de luchtkwaliteit vaststellen en ervoor zorgen dat passende maatregelen worden genomen om de overschrijding zo kort mogelijk te houden.

In de Europese Green Deal, met de daarin geformuleerde ambitie om alle vervuiling tot nul terug te brengen, wordt een sterke nadruk gelegd op het terugdringen van de luchtverontreiniging, die een van de ernstigste bedreigingen voor de menselijke gezondheid vormt. Stikstofdioxide (NO2) komt grotendeels voort uit menselijke activiteiten, zoals het wegverkeer – met name dieselvoertuigen – en de industrie. Dit soort verontreiniging is de oorzaak van ernstige aandoeningen zoals astma en verminderde longfunctie. Volledige toepassing van de in de EU-wetgeving vastgelegde luchtkwaliteitsnormen is cruciaal om de menselijke gezondheid en het natuurlijk milieu doeltreffend te beschermen.

De EU-wetgeving inzake omgevingslucht laat de lidstaten vrij in hun keuze van de instrumenten om aan de overeengekomen luchtkwaliteitsnormen te voldoen. Hoewel de lidstaten moeten zorgen voor een goede luchtkwaliteit voor hun burgers, blijft luchtverontreiniging op veel plaatsen een probleem, waarbij de situatie met name in stedelijke gebieden bijzonder ernstig is.

In België worden de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) in de luchtkwaliteitszone Brussel sinds 2010 overschreden, en sinds 2015 in de luchtkwaliteitszone Antwerpen. Daarnaast moet in de luchtkwaliteitszone Charleroi een bemonsteringspunt worden ingericht dat gericht is op door het verkeer veroorzaakte luchtverontreiniging.

In Tsjechië worden de jaarlijkse grenswaarden voor NO2 overschreden in de agglomeratie Praag, terwijl er voor diezelfde agglomeratie momenteel geen geldig luchtkwaliteitsplan bestaat.

In Polen worden de jaarlijkse grenswaarden voor NO2 overschreden in vier agglomeraties (Warszawska, Krakowska, Wrocławska en Górnośląska). Uit verslagen blijkt dat de maatregelen die zijn genomen om de NO2-overschrijdingen aan te pakken, niet volstaan om de perioden van overschrijding zo kort mogelijk te houden.

Aangezien de landen hun verplichtingen nog niet zijn nagekomen, stuurt de Commissie hun nu een met redenen omklede advies. België, Polen en Tsjechië hebben twee maanden de tijd om te antwoorden en de nodige maatregelen te nemen, anders kan de Commissie de zaken aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More