Bedenkingen van Vlaamse Raad WVG bij gegevensverwerking coronacampagne

De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) is met spoed om advies gevraagd over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19. Dat akkoord werd gesloten door diverse overheden van ons land, onder andere de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Raad WVG benadrukt in het verslag op vraag van minister Beke dat het registreren van gegevens enkel vanuit medisch oogpunt mag gebeuren en beperkt dient te zijn in omvang en in tijd. De te registreren gegevens moeten ‘relevant en niet buitensporig zijn’ in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden bijgehouden.

Naar aanleiding van enkele artikelen uit het samenwerkingsakkoord formuleert de raad nog concrete aandachtspunten. In elk geval moeten de nodige maatregelen worden genomen opdat het proces van selectie niet zou leiden tot de verspreiding van gezondheidsgegevens waarvan de betrokkene het vertrouwelijke karakter wenst te bewaren.

Artikel 3, 1° en 4° van het samenwerkingsakkoord bepalen dat persoonsgegevens zoals de naam, geboortedatum en hoofdverblijfplaats geregistreerd moeten worden. Daarnaast dienen ook contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres geregistreerd te worden. De raad stelt zich de vraag of deze bepalingen niet in strijd zijn met het beginsel van de minimale gegevensverwerking. Het registreren van gegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres zijn immers niet strikt noodzakelijk voor een goede registratie van de vaccinatie.

Bovendien beschikt niet iedereen over telefoon of e-mail en is het voor sommige groepen dus onmogelijk of problematisch om deze gegevens mee te delen. De raad benadrukt dat het niet ter beschikking stellen van bepaalde persoons- en contactgegevens (die verder gaan dan het rijksregisternummer), nooit mag leiden tot uitsluiting van de COVID-19 vaccinatie.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More